Investeert u mee via WinWinner?

4,25% jaarlijks brutorendement & 40% staatswaarborg

Informatienota over de aanbieding van de mogelijkheid tot inschrijving op een Winwinlening aan te gaan door T-SIGN BV

Dit document is opgesteld door T-SIGN BV (de Emittent).

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA) 

2 maart 2021

WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DIT ZOU WENSEN.

Deel I – Belangrijkste risico’s die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding

Beschrijving van de risico’s die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding, en hun potentiële impact op de uitgevende instelling, de eventuele garant, het eventuele onderliggende actief en de beleggers.

Belegging onder de vorm van een achtergestelde lening

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening houdt bepaalde risico’s in. Hierna​ worden enkele van de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de Emittent lenen beleggers gelden aan de Emittent. De Emittent verbindt zich tot de betaling van rente op jaarlijkse basis en tot terugbetaling van de hoofdsom op de vervaldag. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de Emittent, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.

Het vermogen van de Emittent om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de Emittent om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de Emittent op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de Emittent is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de Emittent om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de Emittent in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de Emittent verhogen.

Achtergestelde lening zonder zekerheden:​ De verbintenissen van de Emittent ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de bestaande als van alle toekomstige schulden van de Emittent. Deze achterstelling geldt enkel voor de hoofdsom en niet van de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de Emittent zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer

(Emittent) een deel of het geheel van de Winwinlening niet kan

 

 

terugbetalen; zie hieronder “Eenmalig belastingkrediet” voor verdere uitleg in dit verband.

Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de overeenkomst en het Winwinleningdecreet (zoals hierna gedefinieerd) (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de Emittent of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de Winwinlening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de Emittent. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen.

Vervroegde terugbetaling: De aangeboden lening kan vervroegd worden terugbetaald door de Emittent door een eenmalige storting van het openstaande saldo in hoofdsom en interest. In geval van een vervroegde terugbetaling door de Emittent zijn er geen bijkomende kosten of vergoedingen verschuldigd door de Emittent aan de belegger. Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van een vervroegde terugbetaling van de lening, is het mogelijk dat de belegger niet in staat zal zijn om het terugbetaalde bedrag te herinvesteren aan een rendement dat vergelijkbaar is met het rendement dat overeenkomt met het rendement van de verstrekte lening. 

Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.

Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.

Winwinlening en fiscaliteit:​ De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust van zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.

 

Deel II – Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten

 

 

A.   Identiteit van de uitgevende instelling

1.

Maatschappelijke               zetel, rechtsvorm,

ondernemingsnummer of gelijkwaardig     nummer, land van herkomst, en, in voorkomend       geval,

webadres         van         de

uitgevende instelling

De uitgevende instelling (hierna ook aangeduid als de Emittent​ )​ van de beleggingsinstrumenten is T-SIGN, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8, 2540 Hove, ingeschreven bij de

Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0542.946.612, met BTW nummer BE0542.946.612. Het land van herkomst van de Emittent

  is België. Het webadres van de Emittent is https://burooh.be/.​ 

2.

Beschrijving van de activiteiten van de

uitgevende instelling

burooh is een onafhankelijke Belgische website die scale-ups, KMO’s en bedrijven helpt bij het zoeken naar de geschikte flexibele kantoorruimte of coworking space.

3.

Voor zover die informatie bekend is bij de uitgevende instelling of de aanbieder, identiteit van de personen die meer dan 5% van het kapitaal van de uitgevende instelling in bezit hebben, en omvang (uitgedrukt als percentage van het kapitaal) van de deelnemingen in hun bezit).

Thierry Plouvier – 100%

 

4.

In verband met de verrichtingen tussen de uitgevende instelling en de sub 3° bedoelde personen

en/of andere verbonden partijen               dan aandeelhouders, voor de twee laatste boekjaren en het lopend boekjaar:

–        de aard en omvang van alle transacties die, afzonderlijk of samen, van wezenlijk belang zijn voor de uitgevende instelling.

Wanneer de transacties niet op marktconforme wijze zijn afgesloten, wordt uitgelegd waarom. Voor uitstaande leningen, met inbegrip van garanties van

ongeacht welke vorm, wordt het uitstaande bedrag vermeld;

–        het bedrag of het percentage dat de betrokken transacties in de omzet van de

Er zijn geen verrichtingen tussen de Emittent en de sub 3° bedoelde personen die van wezenlijk belang zijn andere dan de volgende verrichtingen: 

– Rekening Courant passief ten aanzien van Thierry Plouvier ten bedrage van €1.342,94

 

uitgevende instelling vertegenwoordigen;

– of een passende negatieve verklaring.

 

5.

Identiteit van de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de uitgevende instelling

(vermelding van de permanente

vertegenwoordigers in het geval van bestuurders of leiders die rechtspersonen zijn), de leden van het directiecomité en de leden van de organen belast met het dagelijks bestuur

Thierry Plouvier – bestuurder

6.

Met betrekking tot het laatste volledige boekjaar, totaalbedrag van de bezoldigingen van de sub 5° bedoelde personen, en totaalbedrag van de door de uitgevende instelling of haar dochterondernemingen

gereserveerde     of toegerekende      bedragen voor      de          betaling               van pensioenen of soortgelijke uitkeringen,               of           een passende             negatieve

verklaring

Bezoldiging zaakvoerder: 4.739,14 EUR

7.

Voor de sub 5° bedoelde personen, vermelding van elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht               op kredietinstellingen en beursvennootschappen1, of een passende negatieve verklaring

De sub 5° bedoelde personen hebben geen enkele veroordeling (zoals bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen) opgelopen2.  

8.

Beschrijving van de belangenconflicten tussen de uitgevende instelling en de sub 3° en 5° bedoelde personen, of een passende negatieve verklaring

Er zijn geen belangenconflicten tussen de Emittent en de sub 3° en 5° bedoelde personen.

1

  Zie toelichting in bijlage. 2

      Indien deze negatieve verklaring niet kan worden opgenomen, dan moeten de relevante veroordelingen worden vermeld. 

 

9.

In     voorkomend     geval,

identiteit          van          de

commissaris

Niet van toepassing.

 

B.   Financiële informatie over de uitgevende instelling

1.

Voor zover de uitgevende instelling op dat ogenblik al actief was, haar jaarrekening van de laatste twee boekjaren, in voorkomend geval geauditeerd volgens de wet van 13, §§1 of 2, 1°, van de Prospectuswet

De jaarrekeningen voor de laatste twee boekjaren zijn opgenomen in Bijlage 1 bij deze informatienota. Deze jaarrekeningen en de betreffende boekjaren zijn niet geauditeerd door een commissaris en evenmin aan een onafhankelijke toetsing onderworpen.

Nota: De cijfers van boekjaar 2019 geven geen indicatie over burooh gezien dit een nieuwe activiteit betreft sinds 2020.

2.

Verklaring door de uitgevende instelling dat het werkkapitaal naar haar oordeel toereikend is om aan haar behoeften voor de komende twaalf maanden te voldoen of, indien dit niet het geval is, hoe zij in het benodigde extra werkkapitaal denkt te voorzien

Naar het oordeel van de Emittent is bijkomend werkkapitaal nodig om haar behoeften voor de volgende twaalf maanden te voldoen. De behoefte aan extra werkkapitaal wordt geschat 75.000 EUR te bedragen. De Emittent voorziet in het benodigde extra werkkapitaal te voorzien via crowdlending. 

 

3.

Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast (met specificatie van de schulden met en zonder garantie en van de door zekerheid en niet door zekerheid gedekte schulden) van uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document.

Eigen vermogen: €10.863,09

Nota: er werden tot op heden geen bancaire of andere kredieten afgesloten.

4.

Beschrijving van elke wijziging van betekenis in de financiële of handelspositie die zich heeft voorgedaan na het einde van het laatste boekjaar waarop de sub 1° hierboven bedoelde jaarrekening betrekking heeft, of een passende negatieve verklaring.

Er heeft zich heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie na het einde van het laatste boekjaar.

 

C.          Uitsluitend wanneer de aanbieder en de uitgevende instelling verschillende personen zijn:

identiteit van de aanbieder

1.

Maatschappelijke               zetel, rechtsvorm,

ondernemingsnummer of gelijkwaardig nummer,

land van herkomst, en, in voorkomend       geval,

Niet van toepassing.

 

 

webadres         van         de

aanbieder

 

2.

Beschrijving van de eventuele relatie tussen de aanbieder en de

uitgevende instelling

Niet van toepassing.

 

D.    Uitsluitend wanneer de

aangeboden beleggingsinstrumenten een onderliggend actief hebben:

 

beschrijving van het ond

erliggend actief

1.

Beschrijving      van      het

onderliggend actief

Niet van toepassing.

2.

Indien het onderliggend actief van de aangeboden beleggingsinstrumenten een onderneming is, de sub A en B hierboven vermelde informatie over die onderneming

Niet van toepassing.

Deel III – Informatie over de aa

nbieding van beleggingsinstrumenten

          A.    Beschrijving van de aan

bieding

1. Het maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht

Het maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht bedraagt 75.000 EUR.

  2.    Voorwaarden      van     de

aanbieding

Het minimum inschrijvingsbedrag bedraagt 5.000 EUR.

Er is geen maximum inschrijvingsbedrag per belegger, met dien verstande dat (i) een belegger niet kan inschrijven voor een bedrag dat hoger is dan het maximale bedrag van de aanbieding en (ii) het totale bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van één of meer Winwinleningen aan een of meer kredietnemers (Emittenten) uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt, ten hoogste EUR 75.000 bedraagt per kredietgever-belegger.

De belegger moet voldoen aan de voorwaarden van het Decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, gewijzigd bij decreet van 2 oktober 2020 (het Winwinleningdecreet​ )​ om te kunnen inschrijven. Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de belegger (kredietgever) voldoen aan de volgende voorwaarden: (1) de belegger is een natuurlijk persoon die de Winwinlening sluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten; (2) de belegger is geen werknemer van de Emittent; (3) als de Emittent een zelfstandige is, dan kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn; (4) als de Emittent een rechtspersoon is, kan de belegger noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de belegger benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon; en (5) als de Emittent een rechtspersoon is, kan de belegger, noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de belegger rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van: a) meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van de Emittent; b) rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die drempel, vermeld in punt a) tot gevolg zou hebben Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening kan de belegger geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

 

Jaarlijks belastingkrediet

Indien voldaan aan de volgende voorwaarden heeft de belegger recht op een jaarlijks belastingkrediet overeenkomstig artikel 8 van het Winwinleningdecreet:

§1. Als de kredietgever onderworpen is aan de personenbelasting, zoals gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5/1, § 2, van de Bijzondere Financieringswet, wordt in zijn voordeel een belastingkrediet toegekend. 

§2. Het belastingkrediet wordt berekend op basis van de bedragen die de kredietgever uitgeleend of ter beschikking gesteld heeft in het kader van een of meer Winwinleningen. 

§3. Het rekenkundig gemiddelde van alle uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk wordt als berekeningsgrondslag van het belastingkrediet genomen. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 75.000 euro per belastingplichtige. 

§4. Het belastingkrediet bedraagt 2,5 percent van de grondslag, vermeld in § 3.

§5. Het belastingkrediet wordt toegestaan voor de looptijd van de Winwinlening, te beginnen met het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de Winwinlening werd gesloten. Het belastingkrediet wordt alleen verleend, als de kredietgever per aanslagjaar conform artikel 7 van het Winwinleningdecreet, eerste en tweede lid, het bewijs ter beschikking houdt van de federale belastingadministratie. Het fiscale voordeel wordt ontzegd voor het aanslagjaar waarvoor de bewijslevering ontbreekt, niet correct is, of onvolledig is. Er is geen mogelijkheid tot overdracht van het gederfde fiscale voordeel naar volgende aanslagjaren. Het fiscale voordeel vervalt vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin de kredietgever de Winwinlening vervroegd opeisbaar heeft gesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, § 2 van het

Winwinleningdecreet, of waarin de kredietgever overleden is. Het fiscale voordeel vervalt vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin de ambtshalve schrapping heeft plaatsgevonden.

Eenmalig belastingkrediet

Indien voldaan aan de voorwaarden heeft de belegger recht op een jaarlijks belastingkrediet overeenkomstig artikel 9 van het WinWinleningdecreet:

§1. Aan de kredietgever wordt een eenmalig belastingkrediet onder de volgende voorwaarden toegekend:

a)              tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd van de lening doet zich een van de gevallen, vermeld in artikel 4, § 2, 1° van het

Winwinleningdecreet, voor;

b)              de kredietnemer kan een deel of het geheel van de Winwinlening niet terugbetalen;

c)              de kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5/1, § 2, van de Bijzondere Financieringswet;

d)              de kredietgever heeft de Winwinlening opeisbaar gesteld.

 

 

 

§2. Het bedrag van de hoofdsom dat tijdens het belastbaar tijdperk definitief verloren is gegaan, wordt genomen als berekeningsgrondslag van het eenmalig belastingkrediet.

§3. De grondslag, vermeld in § 2, bedraagt ten hoogste 75.000 euro.

§4. Het eenmalig belastingkrediet bedraagt 30 percent van de grondslag, vermeld in §2. Ter gelegenheid van de covid crisis wordt het eenmalig belastingkrediet uitzonderlijk verhoogd naar 40% voor winwinleningen gesloten na 15 maart 2020 en dit tot ten laatste 31 december 2021.

§5. Het eenmalig belastingkrediet wordt toegekend voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin vaststaat dat een gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Winwinlening definitief verloren is. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop bewezen moet worden dat wegens faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening een gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Winwinlening definitief verloren is. Het recht op het eenmalig belastingkrediet wordt bij overlijden van de kredietgever overgedragen aan zijn rechtverkrijgenden. In dat geval zijn de bepalingen van het artikel 9 van toepassing op de rechtverkrijgenden in de verhouding dat zij de Winwinlening hebben verkregen. Het eenmalig belastingkrediet wordt niet toegekend voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin de ambtshalve schrapping heeft plaatsgevonden.

3.

Totaalprijs         van               de aangeboden

beleggingsinstrumenten

De Emittent wenst leningen aan te gaan voor een maximaal bedrag van 75.000 EUR.

4.

Tijdschema        van       de

aanbieding

●      Inschrijvingsperiode: van 02/03/2021 tot en met 02/05/2021

●      Opschortende voorwaarde:​ een minimum bedrag van 45.000 EUR wordt bekomen

●      Uitgiftedatum: 12/05/2021

5.

Kosten ten laste van de belegger

Er zijn geen kosten ten laste van de belegger.

 

B.    Redenen voor de aanbieding

1.

Beschrijving van het vooropgestelde gebruik

van       de       ingezamelde

bedragen

 

burooh wil zich verder verankeren in België en Luxemburg. Om dat

 

mogelijk te maken dringen investeringen in sales, marketing en communicatie zich op. Zo wil Burooh investeren in advertenties via zoekmachines (SEA), het verbeteren van haar organische resultaten in zoekmachines (SEO) en marketing via LinkedIn, een belangrijke bron van leads voor de onderneming.

2.

Details van de financiering van de belegging of van het project dat de aanbieding tot doel heeft te

verwezenlijken; vermelding of het bedrag van de aanbieding al dan niet toereikend is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging

De middelen die de Emittent wenst op te halen zullen worden aangewend voor:

●   advertenties via zoekmachines (SEA)

●   verbeteren van organische resultaten in zoekmachines (SEO) ● marketing via LinkedIn

Het bedrag van de aanbieding zal toereikend zijn voor de financiering van het vooropgestelde project.

 

       of     het     vooropgestelde

project

 

3. In voorkomend geval, andere financieringsbronnen voor de verwezenlijking

van de vooropgestelde belegging of het

vooropgestelde project

Het project vereist een totale investering van €75.000. Deze investering zal door de volgende bijkomende financieringsbronnen worden gefinancierd:

Totale

financieringsbehoefte

75.000 EUR

Bedrag              aanbieding

(minimum – maximum) 

45.000 EUR – 75.000 EUR

 

Deel IV – Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

       A.    Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

1.    Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten

Het beleggingsinstrument is een investering door een gestandaardiseerde leningsovereenkomst. Het beleggingsinstrument dat wordt aangeboden is een investering door middel van een “winwinlening”. Dit is een lening die voldoet aan de voorwaarden en de voorschriften van het Winwinleningdecreet.

2. Munt, benaming en, in voorkomend geval, de nominale waarde

Euro, gestandaardiseerde leningsovereenkomst, waarvan de nominale waarde gelijk is aan het bedrag waarvoor de Kredietgever heeft ingeschreven. Het beleggingsinstrument wordt aangeduid als een “Winwinlening”.​

3. Vervaldatum, en, in voorkomend geval,

terugbetalingsmodaliteite n

●      Hoofdsom:​ de hoofdsom van de Winwinlening is het bedrag waarvoor de belegger inschrijft en aanvaardt de lening in hoofdsom toe te kennen.

●      Duurtijd:​ De Winwinlening heeft een looptijd van 5 jaar. Deze looptijd kan niet worden verlengd of verkort.

●      Vervaldatum: 5 jaar na ondertekening van de Winwinlening.

●      Terugbetalingsmodaliteiten: de Emittent verbindt zich er toe om de hoofdsom jaarlijks constant terug te betalen over een looptijd van 5 jaar (behoudens de gevallen van vervroegde terugbetaling of vervroegde opeisbaarheid, zoals hierna omschreven). De interesten zijn jaarlijks betaalbaar overeenkomstig de aflossingstabel zoals zal aangehecht worden aan de leningsakte. OF de Emittent verbindt zich er toe om de hoofdsom in één keer terug te betalen bij het verstrijken van de looptijd van 5 jaar (behoudens de gevallen van vervroegde terugbetaling of vervroegde opeisbaarheid, zoals hierna omschreven). De interesten zijn jaarlijks betaalbaar overeenkomstig de aflossingstabel zoals zal aangehecht worden aan de leningsakte.

●      Vervroegde terugbetaling: de lening kan vervroegd worden terugbetaald door de Emittent door een eenmalige storting van het openstaande saldo in hoofdsom en interest. In geval van een vervroegde terugbetaling door de Emittent zijn er geen bijkomende kosten of vergoedingen verschuldigd door de Emittent aan de belegger. Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV

 

 

 

 

Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen. De toepasselijke regels inzake vervroegde terugbetaling moeten worden nageleefd.

 

 

Vervroegde opeisbaarheid:​ de belegger kan op eerste verzoek de Winwinlening vervroegd opeisbaar stellen bij de Emittent in de volgende gevallen: (1) in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de Emittent; (2) als de Emittent een zelfstandige is, in geval hij zijn activiteit vrijwillig stopzet of overdraagt;(3) als de Emittent een rechtspersoon is, ingeval die rechtspersoon onder voorlopig bewindvoerder geplaatst wordt, of (4) in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de Winwinlening; (5) in geval van schrapping van ambtswege, wegens het niet naleven door de Emittent van de voorwaarden van dit decreet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten. Als de Emittent een zelfstandige is, kan de belegger, in geval van overlijden van de Emittent, de Winwinlening op eerste verzoek vervroegd opeisbaar stellen bij de wettelijke erfgenamen van de kredietnemer.

4.

Rang     van        de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling

bij insolventie

  De        verbintenissen        van        de        Emittent        ingevolge        de

Winwinlening-kredietovereenkomst zijn achtergesteld zowel ten aanzien van al de bestaande als van alle toekomstige schulden van de Emittent, zoals hierna verder in meer detail bepaald.

De belegger zal worden geacht hiermee onvoorwaardelijk akkoord te gaan door zijn verzoek om de leningsakte als Winwinlening te laten registreren in het Winwinleningenregister. De achterstelling geldt enkel voor de hoofdsom en geldt niet voor de interesten. 

Ingevolge de achterstelling zal de belegger in de hypothese van samenloop voor het einde van de duurtijd van de Winwinlening, pari passu behandeld worden met de andere achtergestelde schuldeisers, als die er zijn, en, met name zonder daartoe beperkt te zijn, met alle andere schuldeisers die met dezelfde Emittent een Winwinlening hebben gesloten, ongeacht of dergelijke Winwinleningen vóór of na het sluiten van de Winwinlening tussen de kredietgever en de kredietnemer zijn ontstaan.

5.

Eventuele beperkingen op de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten

Behalve in de gevallen vermeld in het Winwinleningdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan (met inbegrip van alle latere wijziging ervan) kunnen de rechten en verplichtingen ingevolge de

WinWinlening-kredietovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen.

6.

In voorkomend geval, de

jaarlijkse rentevoet en, in voorkomend geval, wijze waarop de toepasselijke rentevoet wordt bepaald

indien de rentevoet niet

vast is

De rentevoet is vast.

De vaste rentevoet bedraagt 1,75% op jaarbasis.

De vervaldatum van de interest is jaarlijks.

De rentevoet is bruto. De Emittent moet van die bedragen nog roerende voorheffing inhouden en overmaken aan de fiscale dienst van de roerende voorheffing overeenkomstig de geldende fiscale regels.

7.

In          voorkomend               geval, dividendbeleid

Niet van toepassing.

8.

Datums waarop de rente of het dividend wordt

uitgekeerd

De interestbetalingsdata worden vastgelegd in de aflossingstabel die zal worden aangehecht aan de leningsakte (die zal worden afgesloten tussen de belegger en de Emittent).

9.

In     voorkomend     geval,

verhandeling      van               de beleggingsinstrumenten op een MTF en ISIN Code

Niet van toepassing.

 

B.      Uitsluitend in het geval

waarin door een derde een garantie wordt toegekend in verband met de

 

beleggingsinstrumenten

 beschrijving van de garant en van de garantie

1.

Informatie vermeld in deel II, punten A en B over de garant

Niet van toepassing. Er is geen derde partij die een garantie toekent in verband met de beleggingsinstrumenten.

2.

Korte samenvatting van de draagwijdte en de aard van de garantie

Niet van toepassing.

 

C.    In    voorkomend     geva

l,    bijkomende    informatie    voorgelegd    door    de    markt     waar de

 

beleggingsinstrumenten

toegelaten zijn.

In        voorkomend       geval, bijkomende      informatie voorgelegd door de markt waar             de beleggingsinstrumenten toegelaten zijn.

Niet van toepassing.

Deel V – Alle belangrijke info gericht

rmatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer beleggers wordt

  1.    Beschrijving

Publieke            campagne            informatie            beschikbaar         via www.winwinner.be/burooh  

 

 

Bijlage

Voor zover de uitgevende instelling op dat moment al actief was, haar jaarrekening van de laatste twee boekjaren, alsook, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 13, §§1 of 2, 1°, van de wet van 11 juli 2018, het verslag van commissarissen3.

Bijkomende verklaringen

Dit document is opgesteld door de Emittent als een informatienota voor doeleinden van de Wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de Prospectuswet​ ).​ 

Deze informatienota is gepubliceerd overeenkomstig de Prospectuswet en aldus beschikbaar op https://burooh.be/ op 02/03/2021 (i.e. de aanvangsdatum van de aanbieding). Overeenkomstig artikel 17 van de Prospectuswet hebben de beleggers moet de mogelijkheid om kosteloos een kopie van deze informatienota in gedrukte vorm dan wel op een duurzame drager te verkrijgen. Hiervoor kunnen zij een verzoek richten naar [email protected]

De Emittent neemt aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van deze informatienota. Er zijn geen andere partijen die aansprakelijkheid op zich hebben genomen voor deze informatienota. De Emittent neemt uitsluitend aansprakelijkheid op zich voor deze informatienota en de informatie vermeld onder Deel V.1 van deze informatienota. De Emittent neemt geen aansprakelijkheid op zich voor eventuele andere informatie die zou verspreid zijn of worden aangaande Emittent en de aanbieding van de beleggingsinstrumenten, behoudens een specifiek uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding.

De informatie opgenomen in de informatienota is informatie die correct is op basis van de informatie waarover de Emittent beschikt op datum van de informatienota. Elke met de informatie in de informatienota verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van de beleggingsinstrumenten, en zich voordoet of wordt geconstateerd tussen het tijdstip van de beschikbaarstelling van de informatienota conform artikel 17 van Prospectuswet (i.e. de publicatie op de website van burooh) en de definitieve afsluiting van de aanbieding aan het publiek, wordt in een aanvulling op de informatienota vermeld. De aanvulling wordt ter beschikking gesteld van het publiek conform de bepalingen van artikel 17 van de Prospectuswet (i.e. door een publicatie op de website van burooh) In geval van een aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek hebben de beleggers die hebben aanvaard om al vóór de publicatie van de aanvulling op de beleggingsinstrumenten in te schrijven, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie van die aanvulling in te trekken, op voorwaarde dat de in het eerste lid bedoelde nieuwe ontwikkeling, vergissing of onjuistheid zich heeft voorgedaan vóór de definitieve afsluiting van de aanbieding aan het publiek en vóór de levering van de beleggingsinstrumenten (door het afsluiten van de leningsovereenkomst), naargelang wat het eerst plaatsvindt. Deze termijn kan worden verlengd door de Emittent. De uiterste datum voor het recht tot intrekking wordt vermeld in de aanvulling. De Emittent zal na het einde van de aanbieding geen aanvullingen publiceren bij de informatienota, tenzij hiertoe een uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat. Het is dus mogelijk dat zich relevante ontwikkelingen voordoen voor de belegger na de aanbiedingsperiode, waarvan deze niet spontaan door de Emittent zal worden ingelicht. Aan toekomstgerichte verklaringen kunnen geen rechten worden ontleend. De toekomstgerichte verklaringen gaan immers gepaard met gekende en ongekende risico’s die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de resultaten van de Emittent. Er wordt dan ook aangeraden om niet louter voort te bouwen op deze gemaakte verklaringen.

Deze informatienota is uitsluitend opgemaakt met het oog op een aanbieding van hierin beschreven beleggingsinstrumenten in België. De Emittent verricht geen aanbod van de beleggingsinstrumenten in enige andere jurisdictie dan België.

3

       Art. 13 Prospectuswet 

 • 1 Wanneer de uitgevende instelling een commissaris diende aan te stellen tijdens de boekjaren waarvan de jaarrekeningen in de informatienota moeten worden opgenomen, wordt bij die jaarrekeningen telkens het verslag van de commissaris gevoegd.
 • 2 Wanneer de uitgevende instelling tijdens de betrokken boek-ja(a)r(en) geen commissaris diende aan te stellen,

1° deze jaarrekeningen moeten aan een onafhankelijke toetsing door een bedrijfsrevisor worden onderworpen of een vermelding door een bedrijfsrevisor bevatten dat zij, voor de doeleinden van de informatienota een getrouw beeld geven conform de in België geldende auditnormen; of

2 de informatienota moet de volgende vermelding bevatten: “Deze jaarrekeningen zijn niet geauditeerd door een commissaris en evenmin aan een onafhankelijke externe toetsing onderworpen.”.

Deze informatienota vormt geen beleggings- of fiscaal advies. Desgevallend moeten de kandidaat-beleggers zelf advies inwinnen bij hun eigen adviseurs over de geschiktheid van de voorgestelde belegging, rekening houdend met hun eigen beleggingsprofiel.

Toelichting 1

Art. 20

 • 1

De functie van lid van het wettelijk bestuursorgaan, persoon belast met de effectieve leiding of verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie mag niet worden uitgeoefend door personen die werden veroordeeld:

1° tot een straf voor een misdrijf als bedoeld in het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2° tot een straf wegens overtreding van:

 1. artikel 348 van deze wet;
 2. de artikelen 42 tot 45 van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten of artikel 104 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;
 3. de artikelen 31 tot 35 van de bepalingen betreffende de controle op de private spaarkassen, gecoördineerd op 23 juni 1967;
 4. de artikelen 13 tot 16 van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden;
 5. de artikelen 100 tot 112ter van Titel V van Boek I van het Wetboek van Koophandel of de artikelen 75, 76, 78, 150, 175,

176, 213 en 214 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;

 1. artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 41 van 15 december 1934 tot bescherming van het gespaard vermogen door reglementering van de verkoop op afbetaling van premie-effecten;
 2. de artikelen 18 tot 23 van het koninklijk besluit nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen;
 3. de artikelen 200 tot 209 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935;
 4. de artikelen 67 tot 72 van het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen, artikel 34 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet of de artikelen XV.87, 3°, XV.90, 18° en 19°, XV.91, XV.126 en XV.126/1 van

Boek XV van het Wetboek van Economisch Recht;

 1. de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende waarden en demarchage met roerende waarden en goederen of eetwaren;
 2. artikel 31 van het koninklijk besluit nr. 72 van 30 november 1939 tot regeling van de beurzen voor de termijnhandel in goederen en waren, van het beroep van de makelaars en tussenpersonen die zich met deze termijnhandel inlaten en van het regime van de exceptie van spel;
 3. artikel 29 van de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van zijn financiering, artikel 101 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of de artikelen XV.87, 2°, XV.90, 1° tot 16°, XV.91, XV.126 en XV.126/1 van Boek XV van het Wetboek van Economisch Recht;
 4. artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen;
 5. 1[de artikelen 83 en 87 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;]1
 6. de artikelen 11, 15, § 4 en 18 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen;
 7. artikel 139 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
 8. artikel 15 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
 9. de artikelen 148 en 149 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen;

r/1) 2[artikel 107 van de wet van 25 oktober 2016;]2

 1. de artikelen 345 tot 349, 387 tot 389, 433, 434, 647 tot 653, 773, 788, 872, 873, 946 en 948 van het Wetboek van

Vennootschappen;

 1. de artikelen 38 tot 43 van de wet van 2 augustus 2002;
 2. artikel 25 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten;
 3. de artikelen 286 tot 292 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, voor wat betreft de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van

Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen;

 1. artikel 14 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder;
 2. de artikelen 151 tot 153 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;
 3. artikel 69 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;
 4. artikel 21 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten; z/1) artikel 38 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen;

z/2) artikel 26 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen; z/3) artikel 75 van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf;

z/4) de artikelen 368 tot 375 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;

z/5 1[artikel 605 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen;]1

3[…]

4° door een buitenlandse 3[…] rechtbank 3[…]voor soortgelijke misdrijven 3[…] als die bedoeld in 3[1° en 2°]3.

De Koning kan de bepalingen van deze paragraaf aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met de wetten die de erin opgesomde teksten wijzigen.

 • 2 De in paragraaf 1 bedoelde verbodsbepalingen gelden voor een termijn
 1. van twintig jaar ingeval de gevangenisstraf meer dan twaalf maanden bedraagt;
 2. van tien jaar voor de overige gevangenisstraffen of geldboetes, alsook in geval van een veroordeling met uitstel.

 

 

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN

VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam:                      T-SIGN

Rechtsvorm:             Besloten vennootschap

Adres:          Berkenlaan

 

 

Nr: 8

Bus:

Postnummer:    2540

Gemeente:

Hove (Antwerpen)

 

 

Land:       België

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van:    Antwerpen, afdeling Antwerpen

73

20/02/2021

BE 0542.946.612

10

EUR

21057.00496

 

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

MIC-inb 1

Internetadres:

BE 0542.946.612

Ondernemingsnummer

12-12-2013

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

19-02-2021

01-01-2020

tot

31-12-2020

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2019

tot

31-12-2019

Vorig boekjaar van

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

MIC-inb 6.1.1, MIC-inb 6.1.3, MIC-inb 6.2, MIC-inb 6.3, MIC-inb 6.4, MIC-inb 6.6, MIC-inb 7.1, MIC-inb 7.2, MIC-inb 8,

MIC-inb 9, MIC-inb 10, MIC-inb 11, MIC-inb 12, MIC-inb 13, MIC-inb 14, MIC-inb 15, MIC-inb 16

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC-inb 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

PLOUVIER Thierry

Berkenlaan 8

2540 Hove (Antwerpen) BELGIË

Begin van het mandaat: 12-12-2013                                                          Zaakvoerder

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

 1. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
 2. Het opstellen van de jaarrekening*,
 3. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC-inb 2.2

 1. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de opdracht

(A, B, C en/of D)

BERCHEMSE ACCOUNTANTSMAATSCHAP BV

BE 0448.881.356

Floralienlaan 298

2600 Berchem (Antwerpen)

BELGIË

ITAA50135862

A                ,

B                ,

C               ,

D

__________________________________

*      Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20

21/28

21

22/27

22

23

24

25

26

27

28

29/58

14.214

344

29

290

291

3

30/36

37

40/41

5.379

337

40

4.485

 

41

894

337

50/53

54/58

490/1

8.835

7

20/58

14.214

344

Toel.

ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa                                                           6.1.1

Materiële vaste activa                                                               6.1.2

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC-inb 3.1

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa                                                             6.1.3

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

10/15

10.863

-20.441

10/11

18.600

18.600

110

111

18.600

18.600

12

13

130/1

1311

1312

1313

1319

132

133

14

-7.737

-39.041

15

19

16

160/5

160

161

162

163

164/5

168

17/49

3.351

20.785

17

170/4

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

3.351

20.785

42

43

 

10

430/8

 

10

439

44

85

 

440/4

85

 

441

46

45

1.923

 

450/3

1.923

 

454/9

47/48

492/3

1.343

20.775

10/49

14.214

344

Toel.

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

Inbreng

Beschikbaar

Onbeschikbaar

Herwaarderingsmeerwaarden

Reserves

Onbeschikbare reserves

Statutair onbeschikbare reserves

Inkoop eigen aandelen

Financiële steunverlening

Overige

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies)                                    (+)/(-)

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Milieuverplichtingen

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC-inb 3.2

Overige risico’s en kosten

Uitgestelde belastingen

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen

Handelsschulden

Vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

RESULTATENREKENING

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9900

32.242

-1.605

76A

70

60/61

62

630

631/4

635/8

640/8

890

500

649

66A

9901

31.352

-2.105

75/76B

75

753

76B

65/66B

48

35

65

48

35

66B

9903

31.304

-2.140

780

680

67/77

 

266

9904

31.304

-2.406

789

689

9905

31.304

-2.406

(bestedingen en terugnemingen)

Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde

(+)/(-)

bedrijfskosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

(-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financiële opbrengsten

Recurrente financiële opbrengsten

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Financiële kosten

Recurrente financiële kosten

Niet-recurrente financiële kosten

(+)/(-)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

(+)/(-)

Belastingen op het resultaat

(+)/(-)

Winst (Verlies) van het boekjaar

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

(+)/(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

Toel.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

       Brutomarge                                                           (+)/(-)

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Omzet

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC-inb 4

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

       Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen       (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

       (terugnemingen)                                                    (+)/(-)

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC-inb 5

RESULTAATVERWERKING

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9906

-7.737

-39.041

9905

31.304

-2.406

14P

-39.041

-36.635

791/2

691/2

691

6920

6921

14

794

694/7

694

695

696

697

-7.737

-39.041

Te bestemmen winst (verlies)

(+)/(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen aan de inbreng aan de wettelijke reserve aan de overige reserves

(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Vergoeding van de inbreng

Bestuurders of zaakvoerders

Werknemers

Andere rechthebbenden

TOELICHTING

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

8199P

8169

8179

8189

8199

8259P

8219

8229

8239

8249

8259

8329P

8279

8289

8299

8309

8319

8329

22/27

XXXXXXXXXX

222

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 222

 

222

 

 

 

222

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

       Overboekingen van een post naar een andere                             (+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC-inb 6.1.2

Verworven van derden

Afgeboekt

       Overgeboekt van een post naar een andere                                 (+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

       Overgeboekt van een post naar een andere                                 (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS                                                                                              

 

 1. Beginsel

                                                                                                                                    De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.                                                                                                                                                                                                                                        Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde             waarderingsregels :                                                                                                                 Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :                                                                                     

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming      

                                                                                                                                    De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [gewijzigd] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op :                                                                                              en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van           EUR.                                                                                                                                             De resultatenrekening [wordt] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar     moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :                                                                                                                                                                                                       De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :                  

                                                                                                                                    [Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de  jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]                                                                                                                                                                                Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen  waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :                                                                                                                                                                                                                        Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming :                                                                                                                                                                                                                                   

 1. Bijzondere regels

                                                                                                                                    De oprichtingskosten :                                                                                                              

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :                     

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC-inb 6.5

                                                                                                                                    Herstructureringskosten :                                                                                                           Herstructureringskosten werden [xxxxxxxxxxxx] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt        verantwoord :                                                                                                                                                                                                                                                           Immateriële vaste activa :                                                                                                          Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor           EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-            termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als   verantwoord :                                                                                                                                                                                                                                                           Materiële vaste activa :                                                                                                            In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als  volgt verantwoord :                                                                                                                                                                                                                                                     Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :                                                                                      

 

+————————————+——————–+——————–+—————————————————+

+                                    +     Methode        +      Basis         +              Afschrijvingspercentages             +

+              Activa                +    L (lineaire)    +     NG (niet-      +————————-+————————-+

+                                    +  D (degressieve)   +  geherwaardeerde)  +       Hoofdsom          +   Bijkomende kosten     +

+                                    +     A (andere)     + G(geherwaardeerde) +       Min. – Max.       +       Min. – Max.       +

+————————————+——————–+——————–+————————-+————————-+

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 1. Oprichtingskosten …………..+                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 2. Immateriële vaste activa …….+                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 3. Industriële, administratieve of +                    +                    +                         +                         +

+    commerciële gebouwen * ………+                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 4. Installaties, machines en       +                    +                    +                         +                         +

+    uitrustingen * ……………..+         L          +         NG         +     33.33  – 33.33      +     0.00   – 0.00       +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 5. Rollend materieel * …………+                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 7. Andere matriële vaste activa * .+                    +                    +                         +                         +

+————————————+——————–+——————–+————————-+————————-+

                                                                                                                                    * Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.               

                                                                                                                                    Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

 • bedrag voor het boekjaar :
 • gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :

                                                                                                                                    Financiële vaste activa :                                                                                                           In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt       verantwoord :                                                                                                                                                                                                                                                           Voorraden :                                                                                                                         Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen                 gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :                                                                                                                                                     1. Grond- en hulpstoffen :                                                                                                          

 1. Goederen in bewerking – gereed product :
 2. Handelsgoederen :
 3. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

                                                                                                                                    Producten :                                                                                                                        

– De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.                                  – De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten     verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.                                                                                                                                                                                              

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer           % meer dan hun boekwaarde.       

(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).                                                                

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC-inb 6.5

                                                                                                                                    Bestellingen in uitvoering :                                                                                                        Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte  van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].                                                                                                                                                                                                             Schulden :                                                                                                                          De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op  deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.                                                                                                                                                                                                    Vreemde valuta :                                                                                                                    

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :                  

De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :                                 

                                                                                                                                    Leasingovereenkomsten :                                                                                                             Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (die betrekking hebben op onroerende goederen en         afgesloten vóór 1 januari 1980), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van      onroerende goederen :           EUR.                                                                                               

 

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG

HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam:                      T-Sign

Rechtsvorm:             Besloten vennootschap

Adres:          Berkenlaan

 

 

Nr: 8

Bus:

Postnummer:    2540

Gemeente:

Hove (Antwerpen)

 

 

Land:       België

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van:    Antwerpen, afdeling Antwerpen

70

30/03/2020

BE 0542.946.612

11

EUR

20077.00429

 

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

MIC 1

Internetadres:

BE 0542.946.612

Ondernemingsnummer

12-12-2013

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

27-03-2020

01-01-2019

tot

31-12-2019

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2018

tot

31-12-2018

Vorig boekjaar van

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

MIC 6.1.1, MIC 6.1.3, MIC 6.2, MIC 6.3, MIC 6.4, MIC 6.6, MIC 7.1, MIC 7.2, MIC 8, MIC 9, MIC 10, MIC 11, MIC 12, MIC 13, MIC 14, MIC 15, MIC 16, MIC 17, MIC 18

Deze jaarrekening betreft niet een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

PLOUVIER Thierry

Berkelnlaan 8

2540 Hove (Antwerpen)

BELGIË

Bestuurder

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

 1. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
 2. Het opstellen van de jaarrekening*,
 3. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC 2.2

 1. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de opdracht

(A, B, C en/of D)

BERCHEMSE ACCOUNTANTSMAATSCHAP BV

BE 0448.881.356

Floraliënlaan 298

2600 Berchem (Antwerpen)

BELGIË

22960-4ABN92

A                ,

B                ,

C               ,

D

__________________________________

*      Facultatieve vermelding.

JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING

Codes

Boekjaar

 

Vorig boekjaar

20

21/28

21

22/27

22

23

24

25

26

27

28

29/58

 

344

7.419

29

290

291

3

30/36

37

40/41

 

337

6.050

40

 

 

6.050

41

 

337

 

50/53

54/58

 

7

1.369

490/1

20/58

 

344

7.419

Toel.

ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa                                                           6.1.1

Materiële vaste activa                                                               6.1.2

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC 3.1

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa                                                             6.1.3

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

10/15

-20.441

-18.035

10

18.600

18.600

100

18.600

18.600

101

11

12

13

130

131

1310

1311

132

133

14

-39.041

-36.635

15

19

16

160/5

160

161

162

163

164/5

168

17/49

20.785

25.454

17

170/4

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

20.785

25.454

42

43

10

10

430/8

10

10

439

44

440/4

441

46

45

 

2.969

450/3

 

2.969

454/9

47/48

20.775

22.475

492/3

10/49

344

7.419

Toel.

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Geplaatst kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Uitgiftepremies

Herwaarderingsmeerwaarden

Reserves

Wettelijke reserve

Onbeschikbare reserves

Voor eigen aandelen

Andere

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies)                                    (+)/(-)

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Fiscale lasten

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Milieuverplichtingen

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC 3.2

Overige risico’s en kosten

Uitgestelde belastingen

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

RESULTATENREKENING

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9900

-1.605

14.120

76A

70

60/61

62

630

 

74

631/4

635/8

640/8

500

616

649

66A

9901

-2.105

13.430

75/76B

75

753

76B

65/66B

35

52

65

35

52

66B

9903

-2.140

13.378

780

680

67/77

266

 

9904

-2.406

13.378

789

689

9905

-2.406

13.378

(bestedingen en terugnemingen)

Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde

(+)/(-)

bedrijfskosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

(-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Financiële opbrengsten

Recurrente financiële opbrengsten

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Financiële kosten

Recurrente financiële kosten

Niet-recurrente financiële kosten

(+)/(-)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

(+)/(-)

Belastingen op het resultaat

(+)/(-)

Winst (Verlies) van het boekjaar

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

(+)/(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

Toel.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

       Brutomarge                                                           (+)/(-)

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Omzet

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC 4

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

       Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen       (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

       (terugnemingen)                                                    (+)/(-)

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC 5

RESULTAATVERWERKING

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9906

-39.041

-36.635

9905

-2.406

13.378

14P

-36.635

-50.012

791/2

691/2

691

6920

6921

14

794

694/7

694

695

696

697

-39.041

-36.635

Te bestemmen winst (verlies)

(+)/(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves

(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal

Bestuurders of zaakvoerders

Werknemers

Andere rechthebbenden

TOELICHTING

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

8199P

8169

8179

8189

8199

8259P

8219

8229

8239

8249

8259

8329P

8279

8289

8299

8309

8319

8329

22/27

XXXXXXXXXX

222

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 222

 

222

 

 

 

222

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

       Overboekingen van een post naar een andere                             (+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC 6.1.2

Verworven van derden

Afgeboekt

       Overgeboekt van een post naar een andere                                 (+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

       Overgeboekt van een post naar een andere                                 (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS                                                                                              

 

 1. Beginsel

                                                                                                                                    De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.                                                                                                                                                                                                                                        Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde             waarderingsregels :                                                                                                                 Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :                                                                                     

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming      

                                                                                                                                    De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [gewijzigd] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op :                                                                                              en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van           EUR.                                                                                                                                             De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar    moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :                                                                                                                                                                                                       De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :                  

                                                                                                                                    [Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de  jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]                                                                                                                                                                                Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen  waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :                                                                                                                                                                                                                        Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming :                                                                                                                                                                                                                                   

 1. Bijzondere regels

                                                                                                                                    De oprichtingskosten :                                                                                                              

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :                     

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC 6.5

                                                                                                                                    Herstructureringskosten :                                                                                                           Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt         verantwoord :                                                                                                                                                                                                                                                           Immateriële vaste activa :                                                                                                          Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor           EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings-            termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als   verantwoord :                                                                                                                                                                                                                                                           Materiële vaste activa :                                                                                                            In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als  volgt verantwoord :                                                                                                                                                                                                                                                     Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :                                                                                      

 

+————————————+——————–+——————–+—————————————————+

+                                    +     Methode        +      Basis         +              Afschrijvingspercentages             +

+              Activa                +    L (lineaire)    +     NG (niet-      +————————-+————————-+

+                                    +  D (degressieve)   +  geherwaardeerde)  +       Hoofdsom          +   Bijkomende kosten     +

+                                    +     A (andere)     + G(geherwaardeerde) +       Min. – Max.       +       Min. – Max.       +

+————————————+——————–+——————–+————————-+————————-+

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 1. Oprichtingskosten …………..+                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 2. Immateriële vaste activa …….+                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 3. Industriële, administratieve of +                    +                    +                         +                         +

+    commerciële gebouwen * ………+                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 4. Installaties, machines en       +                    +                    +                         +                         +

+    uitrustingen * ……………..+                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 5. Rollend materieel * …………+                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +                    +                    +                         +                         +

+                                    +                    +                    +                         +                         +

+ 7. Andere matriële vaste activa * .+                    +                    +                         +                         +

+————————————+——————–+——————–+————————-+————————-+

                                                                                                                                    * Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.               

                                                                                                                                    Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

 • bedrag voor het boekjaar :
 • gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :

                                                                                                                                    Financiële vaste activa :                                                                                                           In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt       verantwoord :                                                                                                                                                                                                                                                           Voorraden :                                                                                                                         Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen                 gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :                                                                                                                                                     1. Grond- en hulpstoffen :                                                                                                          

 1. Goederen in bewerking – gereed product :
 2. Handelsgoederen :
 3. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

                                                                                                                                    Producten :                                                                                                                        

– De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.                                  – De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten     verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.                                                                                                                                                                                               Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer           % meer dan hun boekwaarde.        (deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).                                                                

Nr.

BE 0542.946.612

 

MIC 6.5

                                                                                                                                    Bestellingen in uitvoering :                                                                                                        Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte  van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].                                                                                                                                                                                                             Schulden :                                                                                                                          De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op  deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.                                                                                                                                                                                                    Vreemde valuta :                                                                                                                    

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :                  

De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :                                 

                                                                                                                                    Leasingovereenkomsten :                                                                                                             Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (die betrekking hebben op onroerende goederen en         afgesloten vóór 1 januari 1980), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van      onroerende goederen :           EUR.